Started 2 yr 8 mo ago
Took 1.9 sec on default-agent-b81r7

Build #7 (Mar 12, 2020, 8:20:13 PM)

No changes. Changes in dependency
 1. RDF4J: HTTP protocol #6#7 (detail)
 2. RDF4J: Sail API #6#7 (detail)
 3. RDF4J: Model #6#7 (detail)
 4. RDF4J: Query result IO - SPARQL/XML #6#7 (detail)
 5. RDF4J: Rio - API #6#7 (detail)
 6. RDF4J: Sail base implementations #6#7 (detail)
 7. RDF4J: SPARQL Repository #6#7 (detail)
 8. RDF4J: Repository - event (wrapper) #6#7 (detail)
 9. RDF4J: Rio - Turtle #6#7 (detail)
 10. RDF4J: util #6#7 (detail)
 11. RDF4J: Query algebra - evaluation #6#7 (detail)
 12. RDF4J: Query algebra - model #6#7 (detail)
 13. RDF4J: Query parser - SPARQL #6#7 (detail)
 14. RDF4J: Rio - Languages #6#7 (detail)
 15. RDF4J: Query parser - API #6#7 (detail)
 16. RDF4J: Rio - TriG #6#7 (detail)
 17. RDF4J: Repository - API #6#7 (detail)
 18. RDF4J: Rio - Datatypes #6#7 (detail)
 19. RDF4J: Query result IO - binary #6#7 (detail)
 20. Eclipse RDF4J #6#7 (detail)
 21. RDF4J: SailRepository #6#7 (detail)
 22. RDF4J: Query result IO - API #6#7 (detail)
 23. RDF4J: Query parser - SeRQL #6#7 (detail)
 24. RDF4J: Rio - N-Triples #6#7 (detail)
 25. RDF4J: HTTP client #6#7 (detail)
 26. RDF4J: Repository manager #6#7 (detail)
 27. RDF4J: Test Suites #6#7 (detail)
 28. RDF4J: HTTPRepository #6#7 (detail)
 29. RDF4J: Query #6#7 (detail)
 30. RDF4J: Rio - Binary #6#7 (detail)