Method: ThrowableInfo(Response.Status, Throwable)

ERROR: Error while reading the sourcefile!