Passed

Build / org.eclipse.hono.util.FuturesTest.testCreateWithNoVertxContext{VertxTestContext}

Took 3 ms.