Method: testCreateModuleImportsValue()

ERROR: Error while reading the sourcefile!